C
P
Chumphaesuksa School

โรงเรียนมาตรฐานสากล
โรงเรียนชุมแพศึกษา
World-Class Standard School
S
C
P
S
เข้าหน้าหลัก
"นนทรีมุทิตาจิต"
ขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ
ว่าที่ พันตรีสุขุม บุญภูมิ
นางภัชราภรณ์ ค่ำคูณ
นายวินัย ภูวนาถศรัณญา
นางสาวจตุพร ภู่ศิริภิญโญ
นายชวพงศ์ กุลพันธ์
นางลาวรรณ นิธิทรัพย์
นางเกษร หาจันดา
นายบรรจง เสโส
ณ ห้องเมธาวดี โรงแรมเมเจอร์ แกรนด์ ชุมแพ
วันจันทร์ ที่ 29 กันยายน 2557 เวลา 18.00 น.
[จองโต๊ะ โต๊ะละ 2,300 บาท กับ นางนุชนาถ เหล่าประเสริฐ]
โทร 087 -422-4579 ภายในวันที่ 24 กันยายน 2557