นางโฉมฉาย เพชรผล
นางสาววรีพร ชาติชนะ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
Home
นางนพวรณ นันตา
หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
นางยุภานิตย์ สังข์ทอง
นายวรเทพ  หาจันดา
นางเกษร หาจันดา
นางปรียา แสงสี
นางอรทัย  กสิวัฒน์
นางสาวสุวัจนา เพชรล้ำ
นางสาวสุภาพร ชวเดชารันต์กุล
นางสุกัญญา สมรือแสน
นาสาวจงรักษ์ ปิ่นเมือง
นางรัชดาพร จันฤาชา
นางสาววรรณพร ศรีมี
นางรัชนี โพธิกุล
นางสุภาภรณ์ เลอยุกต์
นางพรทิพา น้อยดี
บุคลากรต่างประเทศ
นางกมลทิพย์ โพธิ์จันทร์
นางพิมพ์พร อุ่นผาง