ลำดับ

กิจกรรม

วัน/เดือน/ปี

1

วันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม 2553

2

Big cleaning day

4 สิงหาคม 2553

3

การถวายเทียนพรรษา

23 กรกฏาคม 2553

4

วันไหว้ครู

10 มิถุนายน 2553

55