โครงการ             ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางภาษาไทยภายในสถานศึกษา

 

สอดคล้องกลยุทธ์ สพฐ ที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม

                ความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  5  ผู้เรียนมีรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  

ตัวบ่งชี้ที่  5.1  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มเป็นไปตามเกณฑ์

                 5.3  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์

สอดคล้องกลยุทธ์โรงเรียน ที่   1 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้เรียนเป็นพลโลก  

             บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

สอดคล้องยุทธศาสตร์โรงเรียน ที่   1 ส่งเสริมผู้เรียนตามศักยภาพแห่งตน  โดยมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

              ให้สูงขึ้นเป็นที่ยอมรับจากสถาบันระดับชาติและนานาชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่รับผิดชอบ         ภาษาไทย

ผู้รับผิดชอบ       นางศศิรจน์  ร้อยดาพันธุ์  ,  นางวานุช  ศรีบุญมานนท์

ลักษณะงาน/โครงการ                                             (    ) ใหม่          ( / ) ต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ   1 มิถุนายน  2554  -  6  สิงหาคม  2554

 

1. หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  มีสาระสำคัญที่เน้นการปฏิรูปการศึกษา  โดยเฉพาะ

การปฏิรูประบบการเรียนการสอน  ครูต้องเป็นผู้ทันต่อเหตุการณ์ แสวงหาข้อค้นพบนำมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเอง และมาตรา 24(5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อม  สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้  ทั้งนี้ผู้สอนและผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ สอดคล้องกับมาตรฐานด้านผู้เรียน  มาตรฐานที่  5   ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร    ตัวบ่งชี้ที่  1   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระเป็นไปตามเกณฑ์  ตัวชี้วัดที่  3  ผลการประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนเป็นไปตามเกณฑ์  

การจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อส่งเสริมหลักสูตรการจัดการเรียนรู้ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะทำให้นักเรียนได้พัฒนาความรู้ ความคิด  ความสามารถ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อให้เกิดปัญญา  กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาไทยที่มีความสำคัญและควรค่าแก่การอนุรักษ์คือ กิจกรรมวันสุนทรภู่ และกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนชุมแพศึกษา  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น จึงได้จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาไทยภายในสถานศึกษา ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะเกิดประสบการณ์ในการแข่งขัน

และเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลายต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาไทยให้กับผู้เรียน

2.2  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานทางภาษาไทยอย่างภาคภูมิใจ

            2.3  เพื่อเตรียมนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ                    

                   3.1.1   นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมที่กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดขึ้น ร้อยละ 90

3.2 เชิงคุณภาพ    

                   3.2.1   ร้อยละ 90 ของนักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษาได้รับการฝึกทักษะทางภาษาไทย

                   3.2.2   ร้อยละ 90 ของนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันกิจกรรม

                              ต่างๆ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

4. สถานที่ดำเนินการ           

ห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  หอประชุมอเนกประสงค์  และบริเวณหน้าเสาธง

            โรงเรียนชุมแพศึกษา

5. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

5.1 กิจกรรม

                       วันสุนทรภู่

1 . จัดแสดงผลงานและจัดป้ายนิเทศ แต่ละระดับชั้นที่บริเวณอาคารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     

  และห้องสมุด

                       2. จัดแสดงละครเวที  1  เรื่อง  จำนวน  2  รอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2554

                            และจัดกิจกรรมหน้าเสาธงในวันศุกร์ที่  24  มิถุนายน  2554

 3. ประกวดแต่งคำประพันธ์

 4. ประกวดคัดลายมือ  

  5. ประกวดอ่านฟังเสียงร้อยแก้ว - ร้อยกรอง

 6. ประกวดการพูดสุนทรพจน์

 7. ประกวดตัวละครในวรรณคดี

 8. ปริศนาคำกลอน

            วันภาษาไทยแห่งชาติ

1. จัดป้ายนิเทศ การใช้ภาษาไทยที่บริเวณอาคารกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  2. จัดกิจกรรมหน้าเสาธงในวันศุกร์ที่  29 กรกฎาคม  2554

 3. ประกวดแต่งคำประพันธ์

 4. ประกวดคัดลายมือและเรียงความ  

  5. ประกวดการพูดสุนทรพจน์  และพิธีกร

 6. การแข่งขันโต้วาที

 

5.2 ขั้นเตรียมการ  

5.2.1 ประชุมครูภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                         

5.2.2  เสนอขออนุมัติดำเนินการ

5.3 ขั้นดำเนินการ                                                           

5.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน         

5.3.2  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

5.3.3 จัดแสดงผลงาน

5.3.4 จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย

5.3.5 จัดกิจกรรมหน้าเสาธง วันที่  24  มิถุนายน  2554 , วันที่  29  กรกฎาคม 2554

5.4 ขั้นประเมินผล  สรุปและรายงาน                                                                                   

5.4.1  ออกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการ

5.4.2  สรุปผลการดำเนินงาน  และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานผู้ที่เกี่ยวข้อง

5.4.3  เก็บผลการประเมินเป็นข้อมูล  วิเคราะห์ เพื่อประกอบการวางแผนครั้งต่อไป        

6.งบประมาณ

 6.1 งบประมาณ จำนวน   11,000   บาท

7.  ระยะเวลา    

1 มิถุนายน 2554  –  6  สิงหาคม  2554

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  9.1   นักเรียนนำทักษะทางภาษาไทยไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสร้างสรรค์

               9.2   นักเรียนได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการด้วยความภาคภูมิใจ

 

 

  ลงชื่อ.............................................................ผู้เสนอโครงการ

                   (นางศศิรจน์  ร้อยดาพันธุ์)

 

                                  ลงชื่อ............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

                        (นางอาจรี  อโหสิ)

 

                                  ลงชื่อ............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

                      (นายสมเดช  สอนถม)

                         รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มวิชาการ

ความเห็นของผู้วิเคราะห์โครงการ

............................................................................................................................................................

  

                                              ลงชื่อ                                                             ผู้วิเคราะห์โครงการ

                                                                  (นางภัชราภรณ์  ค่ำคูณ)

                                                   หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ

                                           

                                            ลงชื่อ                                                              ผู้อนุมัติโครงการ

                                                            (นายวันชัย  ศิริรัตนปัญญากร)

                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา

รองหน้าหลัก
บุคลากร
งาน/โครงการ
ผลงาน
บทคัดย่อ
วิจัย
เทคนิค
กราฟ
ผลการ
ภาพ
รองหน้าหลัก
วิจัย