รองหน้าหลัก
บุคลากร
งาน/โครงการ
ผลงาน
บทคัดย่อ
เทคนิค
กราฟ
ผลการ
รองหน้าหลัก

การทำงานกลุ่มที่มีคุณภาพ

 

การฝึกอ่านออกเสียงร้อยแก้ว

 

การพัฒนาการเขียนร้อยกรองโดยใช้แบบฝึกการเขียนร้อยกรอง

 

การพัฒนาทักษะการพูด  วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 32โดยการฝึกตามตัวอย่าง

 

การพัฒนาทักษะการอ่านโดยใช้ชุดพัฒนาทักษะเพื่อการอ่านคล่อง , เขียนคล่อง

 

การพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงทำนองเสนาะ

 

การพัฒนาพฤติกรรมกลุ่มโดยใช้วิธีการเสริมแรงทางบวก

 

การอ่านออกเสียงร้อยแก้ว

 

การแก้ปัญหาการเขียนความเรียงไม่ถูกต้องของนักเรียน

 

วิจัยการแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียน

 

วิจัยปัญหาการเขียนสะกดคำของ ม.5

 

ศึกษาและแก้ปัญหานักเรียนการเขียนรายงานทางวิชาการไม่ถูกต้อง

 

ศึกษาการแก้ปัญหาการเขียนบรรณานุกรมไม่ถูกต้องของนักเรียน

 

 

 

 

วิจัยอย่างง่าย

วิจัย