รองหน้าหลัก
บุคลากร
งาน/โครงการ
ผลงาน
บทคัดย่อ
เทคนิค
กราฟ
ผลการ
รองหน้าหลัก

รายงานวิจัยอย่างง่าย

ชื่องานวิจัย  การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นม.1/6

ชื่อผู้วิจัย  นางพิชญดา   ขุนภักดี

กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

                                    วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่สำคัญและเป็นพื้นฐานของการเรียนในทุกวิชาเด็กนักเรียนควรจะมีทักษะในการอ่านและการเ ขียนได้ถูกต้องในกลุ่มภาษาไทย พบว่าจากผลสัมฤทธิ์ของเด็กนักเรียนที่เรียนมาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6   มีเด็กนักเรียนที่เขียนคำในภาษาไทยไม่ถูกต้องจำนวน 20 คน จึงเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขและพัฒนาเด็กที่มีปัญหาให้ดีขึ้น

ฉะนั้นครูผู้สอนจึงต้องมีการคิดวิธีการที่จะแก้ไขปัญหานี้ โดยการนำแบบฝึกเขียนไทยมาให้นักเรียนได้

ฝึกทำเพื่อจะได้เขียนภาษาไทยได้ถูกต้อง และมีผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 จำนวน 20 คน      มีเกณฑ์ที่ดีขึ้น

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

                  เพื่อแก้ปัญหาการเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/6  โดยใช้แบบฝึกหัดเขียนไทย

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

                  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/6  จำนวน  20  คน  เขียนคำภาษาไทยได้ดีขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย

1.นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/6   จำนวน  20   คน

2. ตัวแปรต้น

แบบฝึกเขียนคำภาษาไทย

3.ตัวแปรตาม

ความสามารถในการเขียนคำภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6

2.วิธีดำเนินการวิจัย

กระบวนการแก้ปัญหา

1.ทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาไทยประมาณ 10 นาที ก่อนการฝึกและสรุปผล  สัปดาห์ที่1 2.ฝึกเขียนคำประกอบภาพและเขียนคำในมาตราแม่ ก.กา ประมาณ 10 นาที หลังเรียน สัปดาห์ที่ 2

3.ทดสอบความสามารถในการเขียนคำประกอบภาพและเขียนคำที่สะกดในมาตราแม่ ก.กา หลังฝึกและสรุปผล  สัปดาห์ที่ 3

4.ฝึกเขียนคำที่สะกดในมาตราแม่ กก ประมาณ 10 นาที หลังเรียน  สัปดาห์ที่  4 – 5

5.ทดสอบความสามารถในการเขียนคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่ กก , แม่ กด หลังฝึกและสรุปผล   สัปดาห์ที่  6 – 7

6. ฝึกเขียนคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่ กน ประมาณ 10 นาที หลังเรียน  สัปดาห์ที่  9 – 10

7. ฝึกเขียนคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่ กน ประมาณ 10 นาที หลังเรียน  สัปดาห์ที่ 9 – 10

8. ทดสอบความสามารถในการเขียนคำที่สะกดในมาตราแม่ กบ และแม่ กน หลังฝึก และสรุปผล  สัปดาห์ที่ 9 – 10

9.  ทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาไทย หลังการฝึกและสรุปผล  สัปดาห์ที่ 12

10.ทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาไทย หลังการฝึกและสรุปผล  สัปดาห์ที่ 13

11.สรุปรายงานวิจัย  สัปดาห์ที่ 14

 

3 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล

ใช้แบบทดสอบความสามารถในการเขียนคำภาษาไทยจำนวน 5 ชุด

 

วิธีรวบรวมข้อมูล

ทำการทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาไทยรวม  5  ชุด

 

สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล

 

ร้อยละ   80

4.สรุปผลการวิจัย

นักเรียนที่มีปัญหาด้านการเขียน

 

ผลสรุป

จากที่ครูได้พบปัญหาของนักเรียนคือด้านการเขียน ครูได้พบนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1

มีปัญหาด้านการเขียนไม่ถูกต้อง   เนื่องมาจาก

  1. นักเรียนยังไม่เข้าใจมาตราแม่สะกด
  2. นักเรียนขาดความสนใจ

การสรุปการวิจัยในครั้งนี้เป็นการสรุปการวิจัยซึ่งมียังมีเนื้อหาที่ครูต้องฝึกเด็กนักเรียนอีก แต่ช่วงเวลาที่ทำไม่เพียงพอ ครูจึงได้สรุปการวิจัยเท่าที่ครูได้ทำการวิจัยกับนักเรียน

ครูได้ทำชุดฝึกให้แก่นักเรียนซึ่งก่อนที่นักเรียนจะทำชุดฝึก ครูจะอธิบายเนื้อหาให้นักเรียนได้เข้าใจก่อน  ทุกครั้ง ชุดฝึกที่ครูได้จัดทำขึ้นครูเริ่มจากคำที่เขียนง่าย ๆ โดยเริ่มจากมาตราตัวสะกดแม่ ก. กา ก่อน ในชุดฝึกมีการทบทวนทำหลายๆ  ครั้งอย่างน้อย  10  ครั้ง  ในแต่ละมาตรา ทำให้นักเรียนมีการทบทวนและฝึกความจำ

ในเด็กนักเรียนบางคนก็ยังไม่ค่อยมีสมาธิยังจำไม่ค่อยได้ แต่ครูก็พยายามคิดแบบฝึกสอดแทรกในแต่ละมาตราตัวสะกดมากกว่า 10 ชุด เพื่อนักเรียนจะได้มีความเข้าใจมากขึ้น ครูจะหาคำง่ายและเริ่มหาคำที่ยากขึ้น ครูจะฝึกจนนักเรียนสามารถเขียนคำได้และนำคำมาแต่งประโยคได้

จากการวิจัยในครั้งนี้ครูยังทำให้นักเรียนมีความมั่นใจมากขึ้น   เด็กนักเรียนสามารถที่จะโต้ตอบกับครู     ได้อย่างมั่นใจซึ่งจะแตกต่างกับที่นักเรียนได้ร่วมเรียนกับเพื่อนที่เก่งครูจะสังเกตได้จากที่นักเรียนได้โต้ตอบกับครู นักเรียนมีความสุขและดีใจที่เขาสามารถตอบได้ถูกและเขียนได้ถูกต้อง   การทำชุดฝึกทุกครั้งจะมีคะแนนให้      

ทุกครั้งทำให้นักเรียนได้รู้ว่าตนเองมีการพัฒนามากขึ้นเพียงใด   แต่จากการวิจัยใช่ว่าจะผ่านหมดทุกคนก็ยังมี  บางคนที่ยังไม่ผ่านในการเขียนซึ่งครูก็ต้องเก็บมาทำการวิจัยต่อไปโดยจะต้องมีการทำชุดฝึกแบบใหม่ที่จะทำให้เด็กได้เข้าใจได้ง่ายและสา มารถทำได้เขียนได้ถูกต้อง

การทำวิจัยของครูในครั้งนี้นับว่าผ่านประมาณ  80  เปอร์เซ็นต์  ซึ่งครูก็ดีใจเพราะเด็กนักเรียนสามารถเขียนได้และมีความเข้าใจในมาตราตัวสะกดและสามารถเขียนได้ถูกต้อง

จากที่ครูได้ทำการวิจัยในครั้งนี้  นับว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับครูที่จะพัฒนาการสอนของตนเอง และเมื่อมีปัญหาครูก็ควรจะแก้ปัญหานั้นได้ดีขึ้นยิ่งกับนักเรียนเป็นสิ่งสำคัญมากที่ครูทุกท่านควรสนใจเป็นอย่างมาก

ครูคิดว่าครูจะนำการวิจัยในครั้งนี้ไปปฏิบัติและพัฒนาต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

 

เค้าโครงงานวิจัยในชั้นเรียน

ชื่อผู้วิจัย นางพิชญดา   ขุนภักดี

ชื่อเรื่อง การแก้ปัญหาการเขียนคำภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/6 โดยใช้แบบฝึกหัดเขียนไทย

สภาพปัญหา

วิชาภาษาไทยเป็นวิชาที่สำคัญและเป็นพื้นฐานของการเรียนในทุกวิชา เด็กนักเรียนควรจะมีทักษะในการอ่าน และการเขียนได้ถูกต้องในกลุ่มภาษาไทย พบว่าจะผลสัมฤทธิ์ของเด็กนักเรียนที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/6   มีเด็กนักเรียนที่เขียนคำในภาษาไทยไม่ถูกต้องจำนวน 20คน   จึงเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขและพัฒนาเด็กที่มีปัญหาให้ดีขึ้น

วัตถุประสงค์การวิจัย

1.  เพื่อแก้ปัญหาการเขียนภาษาไทยไม่ถูกต้องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยใช้แบบฝึกหัดเขียนไทย

2.เพื่อจะได้เขียนคำภาษาไทยได้ถูกต้อง และมีผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/6   จำนวน  20  คน   มีเกณฑ์ที่ดีขึ้น

ระยะเวลาในการดำเนินงาน

1 พฤศจิกายน 2551 – 28 กุมภาพันธ์ 2552

ขั้นตอนการดำเนินงาน

  1. ทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาไทยก่อนการฝึกและสรุปผล
  2. ฝึกเขียนคำประกอบภาพและเขียนคำในมาตราแม่ ก.กา , แม่ กก , แม่ กด  และแม่ กน
  3. ทดสอบความสามารถในการเขียนคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่ กก , แม่ กด , แม่ กบ , แม่ กน หลังฝึกและสรุปผล
  4. ทดสอบความสามารถในการเขียนภาษาไทย หลังการฝึกและสรุปผล
  5. สรุปรายงานวิจัย

 

 

 

วิจัย