โครงการ    ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน

 

สอดคล้องกลยุทธ์ สพฐ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม

                                            ความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

สอดคล้องมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้

                                            และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 มีนิสัยรักการอ่านและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากห้องสมุดแหล่งเรียนรู้และสื่อต่าง ๆ รอบตัว

               3.2 มีทักษะในการอ่าน ฟัง ดู พูด เขียน และตั้งคำถามเพื่อค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม

               3.3 เรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

  3.4 ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้และนำเสนอผลงาน

สอดคล้องกลยุทธ์โรงเรียน ที่  5  การสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

สอดคล้องยุทธศาสตร์โรงเรียน ที่   1 พัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนมีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ เอื้อ

              ต่อความเป็นสากล มีสื่อที่พอเพียงเหมาะสมและทันสมัยส่งเสริมการเรียนรู้และการค้นคว้า

              อย่างหลากหลาย

กลุ่ม/ กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กลุ่มงานที่รับผิดชอบ          ภาษาไทย

ผู้รับผิดชอบ              นางยุพาพิน  บูรณสรรค์ ,  นางมัทนียา  ศิลาศรี

ลักษณะงาน/โครงการ                                             (    ) ใหม่          ( /  ) ต่อเนื่อง

ระยะเวลาดำเนินการ   1  มิถุนายน  2554 - 28  กุมภาพันธ์  2555

 

1. หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาระยะที่  9 (2525  -  2550)  ข้อ  2  เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษากระบวนการเรียนการสอน  เป็นกระบวนการที่สำคัญที่สุดในการจัดการเรียนรู้  เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาปลูกฝังให้เยาวชนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  สอดคล้องกับกลยุทธ์ระดับ สพฐ. ข้อที่ 1  พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องในการเรียนรู้  กลยุทธ์โรงเรียนข้อที่  5  การสนับสนุนและและพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  ยุทธศาสตร์ของโรงเรียนข้อที่ 1  พัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน มีบรรยากาศแห่งการเรียนรู้เอื้อต่อความเป็นสากล มีสื่อที่พอเพียงเหมาะสมและทันสมัย ส่งเสริมการเรียนรู้และการค้นคว้าอย่างหลากหลาย  มาตรฐานการจัดการศึกษาข้อที่  3  ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและแนวทางการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาสื่อสารให้ได้ถูกต้องทั้งการฟัง  การอ่าน  การพูด  การเขียนและการดู  ทั้งสำนึกในคุณค่าของภาษาไทยที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ  ในปัจจุบันนักเรียนนอกจากจะได้รับความรู้จากครูผู้สอนในชั้นเรียนแล้ว   นักเรียนยังสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองจากห้องสมุด  ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่บรรจุความรู้ไว้อย่างหลากหลาย   

 

ดังนั้นกลุ่มสาระภาษาไทยจึงได้จัดทำ “โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่าน”  ที่จะต้องบูรณาการทักษะดังกล่าวโดยเฉพาะ  การสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียน  เพื่อจะได้นำแนวคิดไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาการดำเนินชีวิตของนักเรียนและการเรียนการสอน  

 

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

2.2  เพื่อจัดหาวัสดุ  สื่อสิ่งพิมพ์ไว้บริการแก่นักเรียน

 

3. เป้าหมาย

3.1 เชิงปริมาณ                     

                   3.1.1   มีวัสดุ  สื่อสิ่งพิมพ์ไว้บริการแก่นักเรียน ร้อยละ  90  

3.2 เชิงคุณภาพ   

                   3.2.1   นักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา มีนิสัยรักการอ่าน รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  ร้อยละ  90

4. สถานที่ดำเนินการ           

ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนชุมแพศึกษา

 

5. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ

งานจัดซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์

5.1 ขั้นเตรียมการ  เช่น

5.1.1 ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา และ วางแผนการทำงาน                         

5.1.2  เสนอขออนุมัติดำเนินการ

5.1.3  เสนอขอจัดซื้อวัสดุสิ่งพิมพ์ต่างๆ

5.2 ขั้นดำเนินการ  

5.2.1 มอบหมายงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง         

5.2.2  ดำเนินการตามโครงการ  โดยการจัดซื้อจัดหาวัสดุสิ่งพิมพ์ต่างๆ มาไว้บริการแก่นักเรียน

5.3 ขั้นประเมินผล  สรุปและรายงาน                                                                                   

5.3.1 ออกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการ

5.3.2  สรุปผลการดำเนินงาน  และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานผู้ที่เกี่ยวข้อง

5.3.3  เก็บผลการประเมินเป็นข้อมูล  วิเคราะห์ เพื่อประกอบการวางแผนครั้งต่อไป        

งานกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

5.1 ขั้นเตรียมการ  เช่น

5.1.1 ประชุมคณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา และ วางแผนการทำงาน                         

5.1.2  เสนอขออนุมัติดำเนินการ

5.2 ขั้นดำเนินการ  

5.2.1 มอบหมายงานแก่ผู้เกี่ยวข้อง         

5.2.2  ดำเนินการตามโครงการ  โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมนัยรักการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดังนี้

-  ภาษิตชิดภาษา

-  นิทานหรรษา

-  โรคภาษามาคลินิก

-  สำนวนรายวัน

5.3 ขั้นประเมินผล  สรุปและรายงาน                                                                                   

5.3.1 ออกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการ

5.3.2  สรุปผลการดำเนินงาน  และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานผู้ที่เกี่ยวข้อง

5.3.3  เก็บผลการประเมินเป็นข้อมูล  วิเคราะห์ เพื่อประกอบการวางแผนครั้งต่อไป        

 

6.งบประมาณ

 6.1 งบประมาณ จำนวน   41,500   บาท

 

7.  ระยะเวลา    

7.1  กิจกรรมที่  1  วันที่  1 - 30  มิถุนายน  2554

7.2  กิจกรรมที่  2  วันที่  1  มิถุนายน  2554 – 28  กุมภาพันธ์  2555

 

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลที่มีทั้งทางตรงและทางอ้อม การเขียนให้ดูจากวัตถุประสงค์ เป้าหมายและเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จ เช่น

  9.1   นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน  รู้จักแสวงหาความรู้และศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

               9.2   นักเรียนมีสื่อสิ่งพิมพ์สำหรับใช้ในการศึกษาค้นคว้าอย่างพอเพียง

 

 

  ลงชื่อ...............................................................ผู้เสนอโครงการ

                  (นางยุพาพิน  บูรณสรรค์)         

                                       

                                  ลงชื่อ............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

                       (นางอาจรี  อโหสิ)          

                                     

                                  ลงชื่อ............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

                   (นายสมเดช   สอนถม)                                               

                        รองผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มวิชาการ

ความเห็นของผู้วิเคราะห์โครงการ

............................................................................................................................................................

  

                                              ลงชื่อ                                                             ผู้วิเคราะห์โครงการ

                                                                  (นางภัชราภรณ์  ค่ำคูณ)

                                                   หัวหน้ากลุ่มงานแผนงานและประกันคุณภาพ

                                           

                                            ลงชื่อ                                                              ผู้อนุมัติโครงการ

                                                            (นายวันชัย  ศิริรัตนปัญญากร)

                                                          ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา

รองหน้าหลัก
บุคลากร
งาน/โครงการ
ผลงาน
บทคัดย่อ
วิจัย
เทคนิค
กราฟ
ผลการ
ภาพ
รองหน้าหลัก
วิจัย