การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมศิลป์ ค43202                           โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น         ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมศิลป์ ค43202 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6ให้สูงขึ้น โดยตั้งสมมุติฐานการวิจัยในครั้งนี้คือ 1) นักเรียนที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมศิลป์ ค43202 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงานคณิตศาสตร์     เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  2) นักเรียนที่เรียน รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมศิลป์ ค43202 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์   ร้อยละ 75 ของคะแนนทั้งหมด กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 โรงเรียนชุมแพศึกษา อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 45 คน  รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมศิลป์ ค43202 โดยใช้รูปแบบ   การสอนแบบโครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6        โดยผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง ได้ผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านแผนการจัดการเรียนรู้ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขแล้ว 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติมศิลป์ ค43202 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้ผ่านผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข แล้วนำไปหาประสิทธิภาพ เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีความยากง่าย (p)   อยู่ระหว่าง 0.42 - 0.65  ค่าอำนาจจำแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.45 - 0.85 และมีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.84 ...อ่านต่อ