การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนชุมแพศึกษา โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้  STAD บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนชุมแพศึกษา  โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้ STAD  (2) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์  เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนชุมแพศึกษา  ให้นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ของจำนวนนักเรียนทั้งหมดมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ร้อยละ  70  ขึ้นไป    กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย  เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/6  โรงเรียนชุมแพศึกษา  อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต  5  ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2549  จำนวน  55 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  จำแนกตามลักษณะการใช้งานได้  3  ประเภท  คือ 1) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง  ได้แก่  แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์  เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  20  แผน  2) เครื่องมือที่สะท้อนผลการปฏิบัติ  ได้แก่ แบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน  แบบบันทึกผลการใช้แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์    แบบบันทึกการสัมภาษณ์นักเรียน  แบบทดสอบย่อยท้ายวงจร  บัตรกิจกรรมและแบบฝึกทักษะ  3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ  ได้แก่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์  เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  แบบปรนัยชนิด  4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ มีวงจรปฏิบัติการ  4  วงจร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสรุปในรูปความเรียง  ...อ่านต่อ