[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

สารสนเทศ


 
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Click ดูประวัติ
นายวุฒิไกร ภูมิภูเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Click ดูประวัติ
นางสาวกรกนก หลอดอาสา
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
Click ดูประวัติ
นางสาวเสาวลักษณ์ นามจันดี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายวทัญญู สุวรรณประทีป
ครู
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางนพลักษณ์ พงษ์รักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางจงรักษ์ พูนทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวไพพร ปราบพาล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายสุทธิพล ทองเทียม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางดรุณณี จึงตระกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางกัลยา ทองอ้วน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวเกศรินทร์ เหงขุนทด
ครูชำนาญการ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวภรณ์ทิพย์ ชูไตรรัตน์
ครู
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวปัทมา ยนตรี
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายทนงศักดิ์ แต่งสุวรรณมีโชค
ครู
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวิตรี ศรีกัณหา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ทำเนียบผู้บริหาร
2 : ฝ่ายบริหาร
3 : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ
8 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
11 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
14 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
16 : งานแนะแนวและห้องสมุด
18 : ครูพิเศษ(สายการสอน)
19 : ครูพิเศษ(ประจำสำนักงาน)


โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๙๕ - ๑๘๑๒๐๕๐ โทรสาร ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕
e-mail: cpschoso@gmail.com website: www.cpss.ac.th