[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

สารสนเทศ


 
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Click ดูประวัติ
นางสาวอารียา บุตรทา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Click ดูประวัติ
นายกิจวัฒน์ แสนศรีระ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Click ดูประวัติ
นายบรรจบ ทัพซ้าย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางวันเพ็ญ ทับขันต์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสายหยุด ภิรมย์ไกรภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายพีระพงษ์ ตรีศาสตร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางเอมอร จันทาตีด
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวเดือนเพ็ญ พลฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
ส.อ.นัทพงษ์ เทเวลา
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวอรัญญา อินทนนท์
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายธงชัย สุมะนะ
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ทำเนียบผู้บริหาร
2 : ฝ่ายบริหาร
3 : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ
8 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
11 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
14 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
16 : งานแนะแนวและห้องสมุด
18 : ครูพิเศษ(สายการสอน)
19 : ครูพิเศษ(ประจำสำนักงาน)


โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๙๕ - ๑๘๑๒๐๕๐ โทรสาร ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕
e-mail: cpschoso@gmail.com website: www.cpss.ac.th