[x] ปิดหน้าต่างนี้
เมนูหลัก

ทำเนียบบุคลากร

สารสนเทศ


 
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นางทิพาพรรณ ล่ามสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นางสาวพัชรา บุพิ
ครูชำนาญการพิเศษ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
Click ดูประวัติ
นางธนิดา พิมพ์สุข
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายกิตติ ทับขันต์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายวงเดือน สมรือแสน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางนงค์นุช เพ็ชรนอก
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางอัมพร เสือช้าง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายพยับ สมลือแสน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวมลฤดี โนนทอง
พนักงานราชการ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นางสาวเบอรี่ เพลิดภูเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูผู้สอน
Click ดูประวัติ
นายพันพิเชษ พันธโคตร
ครู
ครูผู้สอน
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ทำเนียบผู้บริหาร
2 : ฝ่ายบริหาร
3 : คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
7 : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนฯ
8 : กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
9 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
10 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
11 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
12 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
13 : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
14 : กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
16 : งานแนะแนวและห้องสมุด
18 : ครูพิเศษ(สายการสอน)
19 : ครูพิเศษ(ประจำสำนักงาน)


โรงเรียนชุมแพศึกษา เลขที่ ๑๖๗ ถนน มลิวรรณ ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ ๔๐๑๓๐ โทรศัพท์ ๐๙๕ - ๑๘๑๒๐๕๐ โทรสาร ๐๔๓ - ๓๑๒๑๙๕
e-mail: cpschoso@gmail.com website: www.cpss.ac.th