โรงเรียนชุมแพศึกษา ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://cpss.ac.th/amax Sat, 18 Jun 2022 10:09:34 ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจา้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2565 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=347 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจา้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2565

1652079918
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 200/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=341 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 200/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

1651645067
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 111/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=318 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 111/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

1646919974
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 95/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=306 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 95/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

1646359868
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 94/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=305 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 94/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1646359812
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 93/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=304 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 93/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1646359753
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 92/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=303 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 92/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

1646359696
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 91/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=302 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 91/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

1646359635
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 90/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=301 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 90/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1646359575
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 88/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=300 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 88/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

1646359495