โรงเรียนชุมแพศึกษา ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://cpss.ac.th/amax Thu, 26 Nov 2020 17:10:52 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 670/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=142 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 670/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

1606385451
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 639/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=141 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 639/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา

1604324849
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 602/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=140 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 602/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563

1604324605
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 565/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2563 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=138 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 565/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2563

1601861400
คำสั่งโรงเรียชุมแพศึกษา ที่ 533/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=137 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียชุมแพศึกษา ที่ 533/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563

1601608620
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 532/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 ประจำกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้ http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=136 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 532/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2563 ประจำกลุ่มงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้

1601608181
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 561/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=135 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 561/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศด้านภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563

1601607945
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 253/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=134 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 253/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2563 ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

1601444591
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา "สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=133 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา "สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563"

1601444100
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 494/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนชุมแพศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=132 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 494/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนชุมแพศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)

1600829323