โรงเรียนชุมแพศึกษา ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://cpss.ac.th/amax Wed, 23 Sep 2020 09:48:44 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 494/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนชุมแพศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=132 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 494/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนชุมแพศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)

1600829323
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 495/2563 เรื่อง แต่งตั้ังคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 และพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=131 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 495/2563 เรื่อง แต่งตั้ังคณะกรรมการพิจารณาผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 และพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) 1600829065 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 516/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาจิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=130 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 516/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมพัฒนาจิตนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

1600828682
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 296/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=127 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 296/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

1600247012
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 266/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงาน งบประมาณของโรงเรียน ในสังกัดสหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=126 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 266/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงาน งบประมาณของโรงเรียน ในสังกัดสหวิทยาเขตชุมแพม่านชมพู

1600246465
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 264/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบวิธีสอนของครู เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านความคิดสร้างสรรค์ http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=125 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 264/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนารูปแบบวิธีสอนของครู เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านความคิดสร้างสรรค์

1600246097
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 259/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=124 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 259/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563

1600245768
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 254/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมและเข้าประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=123 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 254/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมและเข้าประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1600243988
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 251/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=122 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 251/2563 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2563

1600243708
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 247/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=121 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 247/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2563

1600243601