โรงเรียนชุมแพศึกษา ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://cpss.ac.th/amax Wed, 24 Feb 2021 05:58:20 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 90/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม "สัปดาห์การออม" ประจำปีการศึกษา 2563 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=163 http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 90/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม "สัปดาห์การออม" ประจำปีการศึกษา 2563

1614052380
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 766/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ Math contest ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=154 http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 766/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทดสอบวัดความรู้ทางคณิตศาสตร์ Math contest ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563

1610087332
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 746/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเสริมเติมความรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้น ม.1/12 , ชั้น ม.2/12 และชั้น ม.3/12 ภาคเรียนที่ 2/2563 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=153 http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 746/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมเสริมเติมความรู้นักเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้น ม.1/12 , ชั้น ม.2/12 และชั้น ม.3/12 ภาคเรียนที่ 2/2563

1610003815
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=150 http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

1608787154
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 740/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมคริสต์มาส ปีการศึกษา 2563 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=149 http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 740/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดกิจกรรมคริสต์มาส ปีการศึกษา 2563

1608711619
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 714/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเข้าประจำหมู่ และประดับเข็มยุวกาชาด http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=148 http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 714/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีเข้าประจำหมู่ และประดับเข็มยุวกาชาด

1608529076
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 670/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=142 http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 670/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563

1606385451
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 639/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=141 http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 639/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเลี้ยงส่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพศึกษา

1604324849
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 602/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=140 http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 602/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563

1604324605
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 565/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2563 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=138 http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 565/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2563

1601861400