โรงเรียนชุมแพศึกษา ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://cpss.ac.th/amax Thu, 16 Sep 2021 10:44:22 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 200/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1/2564 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=234 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 200/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1/2564

1623046719
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 191/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=233 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 191/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

1623046320
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 289/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=232 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 289/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

1623045838
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 272/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมและเข้าประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกาาขั้นพื้นฐาน http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=215 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 272/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมและเข้าประชุมกับคณะกรรมการสถานศึกาาขั้นพื้นฐาน

1621667285
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 228/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=199 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 228/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

1618808516
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 200/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ6 ภาคเรียนที่ 1/2564 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=198 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 200/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ6 ภาคเรียนที่ 1/2564

1617858242
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 191/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=197 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 191/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

1617858003
ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=191 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

ประกาศคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

1617520191
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 199/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=190 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 199/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564

1617265149
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 198/2564 เรื่อง แต่งตั้งอยู่เวรรักษาการณ์กลางวันในวันหยุดราชการ http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=189 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 198/2564 เรื่อง แต่งตั้งอยู่เวรรักษาการณ์กลางวันในวันหยุดราชการ

1617264777