โรงเรียนชุมแพศึกษา ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://cpss.ac.th/amax Sun, 16 Jan 2022 21:08:48 คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 8/2565 เรื่อง พิจารณากำหนดการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของหน่วยงาน (Work From Home) ตามระเบียบของทางราชการเต็มอัตรากำลังความจำเป็น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2) http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=274 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 8/2565 เรื่อง พิจารณากำหนดการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของหน่วยงาน (Work From Home) ตามระเบียบของทางราชการเต็มอัตรากำลังความจำเป็น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 2)

1642254350
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 4/2565 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (เพิ่มเติม) http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=269 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 4/2565 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 (เพิ่มเติม)

1642045693
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 1/2565 เรื่อง พิจารณากำหนดการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของหน่วยงาน (Work From Home) ตามระเบียบของทางราชการเต็มอัตรากำลังความจำเป็น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=268 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 1/2565 เรื่อง พิจารณากำหนดการปฏิบัติงานนอกสถานที่ของหน่วยงาน (Work From Home) ตามระเบียบของทางราชการเต็มอัตรากำลังความจำเป็น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1641218405
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 536/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนชุมแพศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม) http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=266 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 536/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนชุมแพศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (แก้ไขเพิ่มเติม)

1640231206
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=253 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

1634985714
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 385/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำนเนิการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ PA ว.9 สำหรับข้าราชการครู เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น" http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=249 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 385/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ PA ว.9 สำหรับข้าราชการครู เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้น"

1634197691
ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=246 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

ประกาศโรงเรียนชุมแพศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน

1633343643
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 200/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1/2564 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=234 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 200/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1/2564

1623046719
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 191/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=233 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 191/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนเรียนและรับเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2564

1623046320
คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 289/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 http://cpss.ac.th/amax/?name=news&file=readnews&id=232 http://cpss.ac.th/amax/http://cpss.ac.th/amax/images/icon/news_1572005250.jpg

คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 289/2564 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

1623045838