ชื่อ - นามสกุล :นางสาวเดือนเพ็ญ พลฤทธิ์
ตำแหน่ง :ครู
หน้าที่หลัก :รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
หน้าที่ในกลุ่ม : รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ