ชื่อ - นามสกุล :นางภัสสรีวัลย์ ทะคง
ตำแหน่ง :ครูเชี่ยวชาญ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานห้องสมุด
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานแนะแนวและห้องสมุด
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้างานห้องสมุด