หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : คำสั่งโรงเรียนชุมแพศึกษา ที่ 017/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากลห้องเรียนพิเศษ MEP;Mini English Program กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2564
โดย : admin
อ่าน : 339
จันทร์ ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
พิมพ์