ระบบกิจกรรมชุมนุม

โรงเรียนชุมแพศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 || กำหนดลงทะเบียนชุมนุม วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถึง 1 กรกฎาคม 2563
ประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์
#

ประกาศเปิดระบบกิจกรรมชุมนุม โรงเรียนชุมแพศึกษา ประกาศเปิดระบบกิจกรรมชุมนุม โรงเรียนชุมแพศึกษา ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ให้นักเรียนศึกษาคู่มือขั้นตอนการเลือกชุมนุม 7 ขั้นตอน แล้วปฏิบัติตาม หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ อ.ธนเดช วิไลรัตนากูล ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 6

#

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. จะปิดระบบชุมนุมเพื่อตรวจสอบ วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. จะปิดระบบชุมนุมเพื่อตรวจสอบ และพิมพ์ข้อมูลการเลือกชุมนุมรายห้องเพื่อตรวจสอบ

#

ประกาศปิดระบบ วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ขณะนี้นักเรียนสามารถเข้าระบบเลือกชุมนุมได้ตามปกติ จะทำการปิดระบบวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เพื่อพิมพ์รายชื่อให้คุณครูที่ปรึกษาแต่ละชุมนุมตรวจสอบ

#

ประกาศปิดระบบ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 หากมีปัญหาใด ติดต่อ อ.ธนเดช วิไลรัตนากูล ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 6


ลงทะเบียน

เลือกชุมนุม

รายชื่อชุมนุม