ตราโรงเรียนชุมแพศึกษา Chumphae Suksa School


  บทเรียนออนไลน์ เรื่อง จิตรกรรม (painting)

โดย ครูกิจวัฒน์ แสนศรีระ


  บทเรียนออนไลน์ เรื่อง Music

โดย ครูพีระพงษ์ ตรีศาสตร์


  บทเรียนออนไลน์ เรื่อง Art Online

โดย ครูสายหยุด ภิรมย์ไกรภักดิ์


  บทเรียนออนไลน์ เรื่อง Art Online

โดย ครูสาคร พันธะลี


  บทเรียนออนไลน์ เรื่อง Art Online

โดย ครูเอมอร จันทาตีด


  การแสดงลีลาประกอบเพลง ม.3/1

โดย นักเรียน ม.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา 3/1


  การแสดงลีลาประกอบเพลง ม.3/2

โดย นักเรียน ม.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา 3/2


  การแสดงลีลาประกอบเพลง ม.3/3

โดย นักเรียน ม.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา 3/3


  การแสดงลีลาประกอบเพลง ม.3/4

โดย นักเรียน ม.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา 3/4


  การแสดงลีลาประกอบเพลง ม.3/5

โดย นักเรียน ม.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา 3/5


  การแสดงลีลาประกอบเพลง ม.3/6

โดย นักเรียน ม.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา 3/6


  การแสดงลีลาประกอบเพลง ม.3/7

โดย นักเรียน ม.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา 3/7


  การแสดงลีลาประกอบเพลง ม.3/8

โดย นักเรียน ม.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา 3/8


  การแสดงลีลาประกอบเพลง ม.3/11

โดย นักเรียน ม.3 โรงเรียนชุมแพศึกษา 3/11


  การใช้สื่อเพื่อการเรียนการสอน วิชา ศิลปะ

โดย คุณครูศิลปะ