ตราโรงเรียนชุมแพศึกษา Chumphae Suksa School


  วีดิทัศน์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม. 1/12

โดย ครู Geoffrey Welhaf


  การใช้สื่อเพื่อการสื่อสาร วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

โดย ครูปรียา แสงศรี


  ภาษาอังกฤษ ฟังพูด ม.1

โดย ครู Vewessee Jude


  สื่อการเรียนการสอน วิชา ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

โดย ครู Geoffrey Welhaf