ตราโรงเรียนชุมแพศึกษา Chumphae Suksa School


  การซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์

โดย ครูนพคุณ สืบเลย


  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2

โดย ครูกิตติพงษ์ จรัญศิริไพศาล


  บล็อกเพื่อการสื่อสาร

โดย ครูธนเดช วิไลรัตนากูล


  การสร้างชิ้นงานด้วย Desktop Author

โดย ครูอุไร ทองดี


  Independent study ม.5 By Google Classroom

โดย ครูกิตติพงษ์ จรัญศิริไพศาล


  การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.3 By Google Site

โดย ครูกิตติพงษ์ จรัญศิริไพศาล


 

  การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
  วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1


โดย ครูวินิตา มาอุ้ย