ตราโรงเรียนชุมแพศึกษา Chumphae Suksa School


  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เสียง

โดย ครูโกมล ศิริวัฒนกุล


  บทเรียนออนไลน์ เรื่อง ของไหล

โดย ครูทศพณ ทองแย้ม


  การใช้สื่อเพื่อการเรียนการสอน วิชา เคมี

โดย ครูลิขิต จิตโส

 


  การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน
  วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2
  และวิชาเคมีเพิ่มเติม ม.5

 

โดย ครูณัฐฐา พลเยี่ยม

   บทเรียนคอมพิวเตอร์ เรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง

โดย ครูวุฒิชัย จำปาหวาย


  ผลงานนักเรียน วิชา เคมี

โดย นักเรียนโรงเรียนชุมแพศึกษา