ตราโรงเรียนชุมแพศึกษา Chumphae Suksa School


 


  การใช้สื่อเพื่อการเรียนการสอน
  วิชา หน้าที่พลเมือง ม.5


โดย ครูภรณ์ทิพย์ ชูไตรรัตน์