ตราโรงเรียนชุมแพศึกษา Chumphae Suksa School


  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย ม.3

โดย ครูฐิตารีย์ อโหสิชูวงศ์


  วีดิทัศน์ เรื่อง วรรณคดีและวรรณกรรม

โดย ครูพิมจันทร์ พิมศรี


  การเขียนเชิงวิชาการ

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 


  การสื่อสารเพื่อการเรียนการสอน

  วิชา ภาษาไทย

โดย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


  ผลงานนักเรียน เรื่อง สี่สาวเว้าพื้น

โดย นักเรียน ม.3/1 โรงเรียนชุมแพศึกษา