บทที่ 4 หน้าหลัก บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 5 บทที่ 6 บทที่ 7 บทที่ 8 แบบทดสอบ
A
RT
ONLINE
ศิลปะ ม.4
ศ 31101
แบบทดสอบก่อนเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  (รหัสวิชา ศศ 31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4
สาระการเรียนรู้ ทัศนศิลป์
--------------------------------------------------------------
คำสั่ง  : ให้นักเรียนทำเครื่องหมายกากบาท (x) ข้อที่เห็นว่าถูกที่สุดเพียงข้อเดียว
1.     จุดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้แก่                                              
         ก. จุดที่เกิดบนลูกลำไย
         ข. จุดที่เกิดบนเสื้อผ้า
         ค. จุดที่เกิดบนรองเท้า
         ง. จุดที่เกิดบนกระเป๋า

2.      การเขียนภาพระบายสีจัดอยู่ในศิลปะแขนงใด
         ก.  ประติมากรรม
         ข.  จิตรกรรม
         ค.  วรรณกรรม
         ง.  สถาปัตยกรรม
 
3.    ประติมากรรม คือ
        ก.  การฟ้อนรำ
        ข. การออกแบบ
        ค. การปั้น แกะสลัก
        ง. การประพันธ์

4.    ใส่เสื้อสีใดยืนตากแดดร้อนที่สุด
        ก.  ส้ม
        ข.  ขาว
        ค.  เขียว
        ง.    ดำ

5.    การเขียนภาพข้อใดไม่สร้างสรรค์
       ก.  ภขียนภาพเหมือนจริง
       ข.  การลอกลาย
       ค.  การตัดทอน
       ง.  เขียนแบบตามความรู้สึก

6.    ใส้ดินสอทำมาจากอะไร
       ก.  มกรไฟต์ผสมดินทราย
       ข.  มกรไฟต์ผสมดินเหนียว
       ค.  ดินดานผสมดินร่วน
       ง.  ดินดานผสมดินเหนียว

7.    HB เป็นดินสอประเภทใด
       ก.  ชนิดไส้แข็ง
       ข.  ชนิดไส้ปานกลาง
       ค.  ชนิดไส้อ่อน
       ง.  ชนิดไส้หักง่าย

8.    ดินสอที่ใช้แรงเงา คือ
       ก.  6 B
       ข.  6 H
       ค.  HB
       ง.  6HB

9.    สี สมัยก่อนได้จาก
       ก.  ดินสีเลือด
       ข.  ดินผสมน้ำ
       ค.  เลือดสัตว์
       ง.    ดินผสมไขสัตว์

10.  ข้อใดเป็นการออกแบบตกแต่ง
       ก.  ภาพประกอบเรื่อง
       ข.  ภครื่องหมายการค้า
       ค.  การจัดนิทรรศการ
       ง.  งานกราฟฟิค
11.   สีแท้ ยังไม่ผ่านการฆ่าสี เรียกว่า
        ก.  สีสด
        ข.  สีเข้ม
        ค.  สีดิบ
        ง.  สีจัด

12.   การแรเงาเน้นค่าน้ำหนักเป็นขั้นตอนใด
        ก.  ขั้นตอนแรก
        ข.  ขั้นตอนที่ 2
        ค.  ขั้นตอนสุดท้าย
        ง.  ขั้นตอนไหนก็ได้

13.  ข้อใดคือลักษณะผิวที่มองเห็น
        ก.  สิ่งที่รับรู้ทางร่างกาย
        ข.  สิ่งที่รับรู้ทางสายตา
        ค.  สิ่งที่มีผิวขรุขระ
        ง.  สิ่งที่ผิวหยาบ

14.  แม่สีที่ใช้ในงานวาดเขียน เรียกว่า
        ก.  มม่สีเคมี
        ข.  มม่สีช่างเขียน
        ค.  มม่สีอคลีลิค
        ง.  แม่สีวิทยาศาสตร์

15.   สีอะไร เป็นได้ทั้ง 2 วรรณะ
        ก.  ส้ม  เขียว
        ข.  เหลือง  แดง
        ค.  ม่วง  แดง
        ง.  ม่วง  เหลือง

16.   สี่เลื่อมพราย ทำให้งานมีลักษณะอย่างไร
        ก.  ขรุขระ 
        ข.  มบนเรียบ
        ค.  มันวาว
        ง.  หยาบ

17.   Back Ground คือระยะใดของสี
        ก.  ระยะใกล้
        ข.  ระยะกลาง
        ค.  ระยะไกล
        ง.  ระยะเข้ม

18.   ความไม่เข้าใจกันของสี ตรงข้ามกับข้อใด
        ก.  สีกลมกลืน
        ข.  สีเลื่อมพราย
        ค.  สีเอกรงค์
        ง.  สีคู่ผสม

19.ภาพในโทนสีเดียวกัน เรียกว่า
        ก.  สีเอกลักษณ์
        ข.  สีเอกรงค์
        ค.  สีกลมกลืน
        ง.  สีผสมผสาน

20.สีคู่ผสมของสีแดง คือ
        ก.  ม่วง
        ข.  เขียว
        ค.  เหลือง
        ง.  แดง

    1. ข้อใดไม่ได้หมายถึง “ ศิลปะ”
        ก.   ภาพทิวทัศน์
        ข.   ภาพวาดดินสอ
        ค.   ภาพวาดสีไม้
        ง.   ภาพวาดสีน้ำมัน

2. การเขียนภาพระบายสีจัดอยู่ในศิลปะแขนงใด
        ก.  ประติมากรรม
        ข.  จิตรกรรม
        ค.  วรรณกรรม
        ง.  สถาปัตยกรรม

3.ไส้ดินสอทำมาจากอะไร
       ก.  แกรไฟต์ผสมดินทราย
       ข.  แกรไฟต์ผสมดินเหนียว
       ค.  ดินดานผสมดินร่วน  
       ง.  ดินดานผสมดินเหนียว

4. ข้อใดไม่ใช่ขั้นตอนการเขียนภาพของจริง
       ก.  การแรเงา
       ข.  การจัดภาพ
       ค.  การร่างภาพ
       ง.  การหามุมมอง

5. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบศิลป์
       ก.  จุด
       ข.  เส้น
       ค.  จังหวะ
       ง.  แสง - เงา

6. ข้อใดคือสีขั้นที่ 1
       ก.  ส้ม-ม่วง-เขียว
       ข.  ส้ม-เหลือง-แดง
       ค.  แดง-เหลือง-เขียว
       ง.  แดง-เหลือง-น้ำเงิน

7. สีแรกที่มนุษย์นำมาใช้ คือ
       ก.  ดำ
       ข.  แดง
       ค.  เหลือง
       ง.   น้ำตาล

8. แม่สีที่ใช้ในงานวาดเขียน เรียกว่า
       ก.   แม่สีเคมี
       ข.   แม่สีอคลีลิค
       ค.  แม่สีช่างเขียน
       ง.   แม่สีวิทยาศาสตร์

9.วงจรสีธรรมชาติมีทั้งหมดกี่สี
       ก.  3 สี
       ข.  6 สี
       ค.  9 สี
       ง.  12 สี

10. วรรณะสีร้อนมีกี่สี
     ก.  3 สี
     ข.  6 สี
     ค.  9 สี
     ง.  12 สี
11. ข้อใดคือตระกูลสีเหลือง
      ก.   เหลือง 50% แดง 25% น้ำเงิน 25%
      ข.   เหลือง 25% แดง 25% น้ำเงิน 50%
      ค.   เหลือง 30% แดง 30% น้ำเงิน 40%
      ง.   เหลือง 40% แดง 30% น้ำเงิน 30%

12. สีที่ให้ความรู้สึกสว่าง เกิดความเลื่อมใส คือ
       ก.    ม่วง
       ข.   เขียว
       ค.    เหลือง
       ง.     แดง

13. สีแท้ ยังไม่ผ่านการฆ่าสี เรียกว่า
       ก.   สีสด
       ข.   สีเข้ม
       ค.   สีดิบ
       ง.   สีจัด

14.สีคู่ประกอบของสีแดง คือ
        ก.   ม่วง
        ข.   เขียว
        ค.   เหลือง
        ง.    แดง

15.สีที่มีเปอร์เซ็นต์มากกว่าสีอื่นๆในภาพเรียกว่า
         ก.   สีกลมกลืน
         ข.   สีเอกรงค์
         ค.   สีส่วนรวม
         ง.   สีตัดกัน

16.ภาพในโทนสีเดียวกัน เรียกว่า
          ก.   สีเอกลักษณ์
          ข.   สีเอกรงค์
          ค.   สีกลมกลืน
          ง.   สีผสมผสาน

17. Contrast หมายถึง
           ก.   สีแท้
           ข.   สีตัดกัน
           ค.   สีกลมกลืน
           ง.   สีผสมผสาน

18.สี่เลื่อมพราย ทำให้งานมีลักษณะอย่างไร
          ก.   ขรุขระ 
          ข.   แบนเรียบ
          ค.   มันวาว
          ง.   หยาบ

19.Perspective Of Colour หมายถึง
          ก.   ความเข้มของสี
          ข.   ความกลมกลืนของสี
          ค.   ความใกล้-ไกลของสี
          ง.   การตัดกันของสี

20.Acrometic หมายถึงข้อใด
         ก.   หมายเลข 4
         ข.   หมายเลข 5
         ค.   หมายเลข 6
         ง.   หมายเลข 7


แบบทดสอบชุดที่ 1
แบบทดสอบชุดที่ 2