พระครูสโมธานเขตคณารักษ์
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ
นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
พระครูศรีทัศนคุณ
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ
นายเมธา ศิริประยูรศักดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นางเจริญศรี พงษ์สิมา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายธีณพัฒน์ วีรธนาพงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นางพิศมัย ศิริธนชัยผู้
ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นางมารศรี  เพชรล้ำ  
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายไพฑูรย์ มาเมือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายศิริศักดิ์ ดีบุญมี
ณ ชุมแพ
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
น.ส.สิริกร โชติวงศ์วิมล
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
นางจารุณี แจ้งคำ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
นายพนม โชติวงศ์วิมล
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ
นายธำรง  ชื่นนิรันดร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ
นางภัชราภรณ์  ค่ำคูณ  
ผู้แทนครู
กรรมการ