พระครูประดิษฐ์บุญธรรม
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ
นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
     พระครูสุตคุณวัตร
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์กรรมการ        
นายประเสริฐ ศรีอุทธา
ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
     นายสมพงษ์  ปู่เพ็ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
   นางมารศรี  เพชรล้ำ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
    นายนิรุตติ์  ปานนาค
ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น กรรมการ
นางพรเทพ  โฆษิตวรวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
นางวิชุดา  ชาตะมีนา
ผู้แทนผู้ปกครอง/กรรมการ
     นายอัมรินทร์  อารัมภ์วิโรจน์
ผู้แทนศิษย์เก่า/กรรมการ
นางพูนทรัพย์  วงษ์พวก
ผู้แทนองค์กรชุมชน/กรรมการ
นางจารุณี  แจ้งคำ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ
     นายกิตติ  ทับขันต์
ผู้แทนครู/กรรมการ
นายธำรง  ชื่นนิรันดร์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ