โรงเรียนชุมแพศึกษา
เตรียมการโหลดข้อมูล
โหลด...


พบปัญหาติดต่อ
        087-2251723 (นายณัฐพงศ์ โสสองชั้น รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ)
        081-3913975 (นายกิตติ ทับขันต์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ)
        087-2287486 (นายอภิวัฒน์ ศรีกัณหา)
เช้า 08.30 น. - 12.00 น.
บ่าย 13.00 น. - 16.00 น.